ترول باحال عادل فردوسی پور

خیلی باحاله از خنده داره میمیره

ترول . ترول جدید . ترول فارسی . ترول ایرانی . خنده بازار

/ 1 نظر / 71 بازدید
aysan

حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد آטּ را هَر جایــے نَگُذار ... ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد